Paintball pori vuokraus värikuulasota
>sulje ikkuna


Noudatamme kuluttaja-asiamiehen suosituksia sopimusehdoiksi soveltuvin osin elämystapahtumien järjestämisessä:

1 § Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan elämystapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun Ässä Paintball (jäljempänä yritys) tarjoaa yksityiselle asiakkaalle tai toisille yrityksille ja yhteisöille elämyspalveluja henkilömäärästä riippumatta.

2 § Määritelmä

Elämyspalvelulla tai palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa paintball-pelitapahtumat, kuplajalkapallo, seikkailuratatoiminta, erilaiset köysikoulutukset ja vastaavat sekä palveluihin liittyvä ohjaus, opastus ja koulutus sekä oheispalvelut kuten kuljetus, majoitus, ruokailu, kokousjärjestely ja muiden aktiviteettien järjestäminen - kaikki mitä yritys on asiakkaalle tarjonnut tai myynyt.

3 § Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla yrityksen verkkosivuilla ja osapuolet ovat sopineet tapahtuman järjestämisestä.

4 § Maksuehdot

Yritys voi erikseen hyväksyä lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee selkeästi ilmoittaa myös asiakkaalle. Nämä tai lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta varatusta palvelusta liian myöhäisissä peruutustapauksissa.

Palvelusta suoritetaan etumaksuna 10 euroa per henkilö tai varustepaketti, loppuosa maksetaan palvelun yhteydessä laskutetaan palvelun jälkeen. Yrityksiltä ja yhteisöiltä ei edellytetä etumaksua, mutta tämä ei poista yhteisö- eikä yksityisasiakkaan maksuvelvollisuutta varatusta palvelusta liian myöhäisissä peruutustapauksissa. Palvelun hinta määräytyy vähintään tehdyn varauksen mukaan tai tätä suuremman toteutuman mukaan.

Etumaksu on suoritettava 10 vrk kuluessa varauksesta ja viimeistään 10 vrk ennen palvelua yrityksen ilmoittamalle tilille. Maksuosoitukseen on merkittävä myös palvelua koskevat perustiedot varauksen tai tilausvahvistuksen mukaisesti. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta etumaksusta.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

5 § Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Mikäli varaaja eli yhteyshenkilö tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee taikka ryhmä tulee esteelliseksi, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelulla ei ole säävarausta.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä, viimeistään 7 päivää ennen palvelun alkamista ilman maksuvelvoitteita; myöhemmin kuin 7 päivää mutta viimeistään 3 päivää ennen palvelun alkamista menettämällä etumaksun (laskutuskelpoinen jos ei maksettu), myöhemmin kuin 3 päivää mutta viimeistään 24 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta; myöhemmin kuin 24 tuntia, mutta viimeistään tapahtumapäivän aamuna maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta. Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta. Ohjelma on mahdollista siirtää ilman kuluja vähintään 3 vrk etukäteen, etumaksu menettämällä 1 vrk etukäteen, muutoin sovelletaan peruutusehtoja yllä.

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi jos henkilömäärä, palvelun sisältö tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä 3 päivää ennen tapahtumaa. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yritykselle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

6 § Yrityksen oikeus purkaa sopimus

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este kuten liikenneonnettomuus, tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko, yrittäjän sairastuminen/loukkaantuminen tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrityksestä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Yrityksen on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta kokonaan tai osittain.

7 § Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yritys vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8 § Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrityksen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrityksen tai hänen apunaan käyttämän muun yhteistyökumppanin huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

Yritys ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yritys tai hänen apunaan käyttämä yhteistyökumppani ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrityksen on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä Yrityksen antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yritykselle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että ryhmän kaikkien henkilöiden terveydentila, fyysiset ja henkiset ominaisuudet sekä muut palveluun osallistumisen vaikuttavat seikat sallivat osallistumisen.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

9 § Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yritykselle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yritykselle normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

Mikäli asiakas ja yritys eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään Ikaalisten käräjäoikeudessa.

---

YRITYSKOHTAISET LISÄEHDOT

1§ Toimituskulut

Ellei toisin ilmoiteta on yrityksen palvelujen toimituskulut 15% tuotteen tai tapahtuman kokonaishinnasta, kuitenkin vähintään 100 euroa.

2§ Toiminnan vastuuvakuutus

Yrityksellä on toiminnassaan voimassa oleva vastuuvakuutus.

3§ Henkilötapaturmavakuutus

Yrityksen järjestämissä tapahtumissa, jotka tapahtuvat yrityksen henkilökunnan valvonnassa, on kaikki osallistujat tapaturmavakuutettu, mikäli tarjouksessa niin ilmaistaan. Tapaturmavakuutus on toissijainen, jolloin vahingon sattuessa on asiakkaan ensisijaisesti haettava korvausta omasta tai työpaikkansa vakuutusyhtiöstä ja toissijaisesti yrityksen ottaman vakuutuksen kautta. Yrityksen vakuutusturva on rajallinen.

4§ Osallistujan poistaminen

Yrityksen henkilökunnalla ja ohjaajilla on oikeus maksua palauttamatta poistaa osallistuja tapahtuma-alueelta, mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai annettuja ohjeita taikka tämän fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta.

5§ Huomautukset

Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan yrityksen yrittäjälle Tuure Vehkamäelle.

---

Ässä Paintball on järjestänyt elämystapahtumia vuodesta 1998. Turvallisuusasiat tulevat meillä aina ensin eikä tähän päivään mennessä ei ole sattunut tilannetta, jossa olisi tarvittu vakuutustamme kattamaan terveyspalveluja tai pelastusviranomaisten apua.

Kankaanpäässä 1.10.2016

Tuure Vehkamäki
yrittäjä, Ässä Paintball

>sulje ikkuna